Skip to content
DARK KUSTOM > Harley-Davidson “Old and Bad” by ED Special Custom

Harley-Davidson “Old and Bad” by ED Special Custom

  Harley-Davidson Sportster Old and Bad by E-D Special Custom

  Builder ED SPECIAL CUSTOM

  Contact [email protected]

  Country Italy

  Model H-D Softail

  Style Bobber

  ED SPECIAL VIDEOS

  https://youtube.com/playlist?list=PLF6mJNY81wXIDatnZqGdjbu1FWnlCx6f3